Dolar : Alış : 8.3062 / Satış : 8.3211
Euro : Alış : 9.9979 / Satış : 10.0159

HAVA DURUMU
hava durumu

konya24°CMevzi Sağanak

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 45 Kategoride 1297 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Taşra teşkilatı yöneticileri yer değiştirme kılavuzu yayınlandı

19 Temmuz 2013 - 385 kez okunmuş
Ana Sayfa » Anasayfa»Taşra teşkilatı yöneticileri yer değiştirme kılavuzu yayınlandı
Taşra teşkilatı yöneticileri yer değiştirme kılavuzu yayınlandı

Taşra teşkilatı yöneticileri yer değiştirme kılavuzu yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız.

2013 TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YERDEĞİŞTİRME KILAVUZU

Bu Kılavuz, aşağıdaki mevzuat esas alınarak taşra teşkilatı yöneticilerinin 2013 yılı yer değiştirmeişlemlerinin, hangi esas ve usullere göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

A- GENEL BİLGİLER 1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik,

1.4. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

2- İlkeler

2.1. Yer değişikliği suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilir.

2.2. Puan eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçenmemuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.

2.3. Atamaya esas puan, EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puan ileEK-2’ye göre belirlenen hizmet puanının toplamından oluşur. Atamaya esas puanın hesabında bir aydanaz hizmet süreleri dikkate alınmaz.

2.4. Atamaya esas puanın hesabında son başvuru tarihi esas alınır.

3- Genel Esaslar

3.1. Yer değiştirme işlemleri Yönetmeliğin 6,7,8 ve 9 uncu maddeleri ile Geçici Madde 2 çerçevesindeyapılacaktır.

3.2. Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, yeni görevine başladığı tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları il veya ilçeye atanmak isteğinde bulunamayacaklardır.

3.3. Yer değiştirme işlemleri, EK-3 2013 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ’ne göre yürütülecektir.

B- TERCİHLERİN ALINMASI

1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. Kılavuz; uygun araçlarla tüm taşra teşkilatı yöneticilerine duyurulacaktır.

1.2. Her ilde il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısı veya şubemüdürünün başkanlığında eğitim denetmenleri başkan yardımcısı, eğitim denetmeni, İnsan KaynaklarıYönetimi hizmetleri bölümünden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/ şube müdüründen oluşacakBaşvuru İnceleme ve Kabul Komisyonu kurulacaktır.

1.3. 4 ve 5 inci hizmet bölgesinde bulunan yöneticilerden 2 yıl asgari bölge hizmet süresini tamamlayanlardan yerlerinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak EK-3 Yer DeğiştirmeTakviminde belirtilen sürede DYS ile Bakanlığa gönderilecek; bulundukları yerde 4 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar hakkında bu işlem uygulanmayacaktır.

1.4. a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını veyatedavisinin yalnızca bu ilde mümkün olduğunu Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırmahastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu ilebelgelendiren yöneticiler sağlık mazeretine,

b) Eş durumu mazeretine

dayalı yer değiştirme istekleri EK-3 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede DYS ile Bakanlığagönderilecektir.

1.5. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde halen boş bulunan kadrolar ile bulundukları hizmet bölgesinde çalışılması gereken süreyi tamamladığından yer değiştirmesi gereken yöneticilerden boşalacak kadrolarÇizelge EK-4’te (Excel ortamında) gösterilerek EK-3 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede Bakanlığa DYS ile gönderilecektir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yenidenteşkilatlanması sonucu norm fazlası olan boşalacak şube müdürü kadroları Çizelge EK-4’tegösterilmeyecektir.

1.6. Hizmet bölgesi için belirlenen asgari çalışma sürelerini tamamlayan yöneticilerden tercih işlemindensonra, tercihte bulunmayanlar (EK-5) Çizelgede (Excel ortamında) doldurularak DYS ile Bakanlığagönderilecektir.

1.7. Bakanlık tarafından elektronik ortamda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen atama kararnamelerimüdürlüklerce yöneticilere en kısa sürede tebliğ edilerek, ilişik kesme ve yeni görev yerine başlamaişlemleri gerçekleştirilecektir.

2- Başvuru İnceleme ve Kabul Komisyonunca Yapılacak İşlemler

2.1. Yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydanverilmemesi için gerekli önlemleri alacaktır.

2.2. Gerekli koşulları taşıyanların başvurularını inceleyerek kabul edecektir.

2.3. Yer değişikliğine tabi yöneticilere ilişkin EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme

Formu puanı ile EK-2 Hizmet Puanı düzenlenerek atamaya esas puanları belirlenecektir.

3- Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler

3.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütlü durumlar incelenerek karara bağlanacaktır.

4- Diğer Hususlar

4.1. 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer DeğiştirmeSuretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan,

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı diğer ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettiği veya hizmeti olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere atanamayacağı,

Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde merkez nüfusu 50.000’i aşan IV, V ve VI. Bölge Hizmetindeki il/ilçelerile merkez nüfusu 100.000’i aşan I, II ve III. Bölge Hizmetindeki il/ilçeler için yapılacak atamalarda bu hükmün aranmayacağı hükümleri, başvurularda dikkate alınacaktır.

4.2. Bu hükmün (4.1.) uygulanmasında, büyükşehir belediyesi olan illerde il merkezi ile büyükşehirbelediye sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilecektir.

4.3. İlçe millî eğitim müdürü olabilmek için öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma koşulu arandığından, bukadroya atanacakların öğretmenlikte adaylığının kaldırılmış olmasına dikkat edilecektir.

4.4. Bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;

a) Bölge hizmeti süresi, aynı unvanla aynı hizmet bölgesinde geçirilen süre olarak alınacaktır.

b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanacaktır.

c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, bulundukları görevden alınıp, mahkeme kararı ile görevine iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihtenönceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

4.5. Eskiden ilçe olup bu niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleşen, ile dönüştürülen veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmelik eki Hizmet Bölgeleri veHizmet Puanları Çizelgesi (EK-2) dikkate alınacaktır.

4.6. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronikortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere re’sen yapılacaktır.

4.7. Atamaya esas puanın hesabında, EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu puanı ile EK-2Hizmet Puanı düzenlenmesinde son başvuru tarihi esas alınacaktır.

4.8. Yer değiştirmelerde bölge hizmet süresinin hesabında, 31/05/2013 tarihi esas alınacaktır.

4.9. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalıştığı hizmet bölgelerinde halen görev yaptığı unvandageçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinden geçmiş sayılacaktır. Bir yıldan az kalan tamamlanmamış hizmet süreleri o bölgede tamamlanmış sayılacaktır.

4.10. Aynı hizmet bölgesinde aynı ilde olmamak koşuluyla aynı unvanla yer değişikliği yapmış yöneticilerin bölge hizmeti süresinin başlangıcı tarihi, yeni görev yerine başladığı tarih olarak alınacaktır.

4.11. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan ilgili İl Millî Eğitim İnsan KaynaklarıYönetimi hizmetleri bölümü sorumlu olacaktır.

4.12. Yapılan hatalı yer değişikliği işleminin MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki hatalı bilgilerdenkaynaklandığının tespit edilmesi durumunda, ilgili İl Millî Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi hizmetleribölümü sorumlu yöneticileri hakkında idari işlem yapılacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvurular

1.1. Yer değiştirmeye tabi yöneticiler; başvurular başlamadan önce MEBBİS e-Personel Modulü’ndekiöğrenim durumu, hizmet durumu, hizmet puanı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte yazılı olarak İl Millî Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimihizmetleri bölümüne başvuracaklardır. İlgili birimce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapanların başvuruları reddedilecek,yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını kaydetmeleri sağlanacaktır.

1.2. Bulundukları bölge hizmeti süresini tamamlayan yöneticiler bulundukarı hizmet bölgesindeki yerleriçin aynı ilde olmamak koşuluyla 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya birüst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih yapabileceklerdir.

1.3. Bulundukları bölge hizmet süresini tamamladığından 8 inci maddeye göre yer değişikliği için tercihyapacak yöneticilerden halen bulunduğu hizmet bölgesinin bir üst bölge hizmetini daha önce tamamlayanlar halen bulunduğu hizmet bölgesinin iki üst hizmet bölgesinde bulunan yerler için tercihyapabileceklerdir.

1.4. 5 inci hizmet bölgesinde olup, asgari bölge hizmet süresini tamamlayanlar kendi bölgesi veya bir üsthizmet bölgesini tercih edebileceklerdir.

1.5. İl milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürlüğüne; ilçe milli eğitim müdürleri de il millieğitim müdür yardımcılıklarına yer değişikliği suretiyle atanmak için yukarıdaki kurallara göre tercihtebulunabilecektir.

1.6. İl milli eğitim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yukarıdaki kurallara göre yer değişikliği tercihindebulunabilecektir.

2- Başvuru Şekli ve Süreleri

2.1. Yer değiştirme isteğinde bulunacak millî eğitim yöneticileri, EK-3 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerindeki elektronikbaşvuru formunu doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır. Başvuru formunun çıktısını alarak, kendilerine ilişkin bölümü imzaladıktan sonra Başvuru İnceleme ve Kabul Komisyonuna teslim edeceklerdir.

3- Onay Süreci ve Takibi

3.1 Yöneticiler tarafından elektronik ortamda doldurulan ve çıktısı imzalanarak Başvuru İnceleme ve Kabul Komisyonuna sunulan başvuru formu komisyon tarafından kontrol edildikten sonra süresi içerisindeonaylanacaktır. Onaylanan elektronik başvuru formunun çıktıları, imzalandıktan sonra İl Millî Eğitim İnsanKaynakları Yönetimi hizmetleri bölümünde muhafaza edilecektir.

3.2. Yer değiştirme başvurusunda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edebileceklerdir.

4- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan,

b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan,

başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yer değiştirmeleri yapılanların yerdeğişiklikleri iptal edilecektir.

D- ATAMA İŞLEMLERİ 1. Atamalar

1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

1.2 Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internetadresinden duyurulacaktır.

2013 YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ (EK-3)

2013 yılı taşra teşkilatı yöneticilerinin yer değiştirme kılavuzunun http://ikgm.meb.gov.tr .internet adresinde yayınlanması 18/07/2013
– 4 ve 5 inci hizmet bölgesinde 2 yıl bölge hizmeti süresini tamamlayan yöneticilerden yerinde2 yıl daha kalmak isteyenlerin, – Eş ve sağlık durumu başvurularının DYS ile Bakanlığagönderilmesi 26/07/2013
İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde halen boş bulunan kadrolar ile bulundukları bölge hizmetisüresini tamamladığından yer değiştirmesi gereken yöneticiler nedeniyle boşalacak kadrolarınEK-4′de bulunan Çizelgeye işlenerek DYS ile Bakanlığa gönderilmesi 31/07/2013
– İl Millî Eğitim Müdürlüklerince başvurular ile atamaya esas puanların kabul edilmesi ve onaysüreci – Yer değişikliği başvurusunda bulunmayanların EK-5 Çizelgede işlenerek DYS ileBakanlığa bildirilmesi 01/08/2013 – 06/08/2013
Atamaların yapılması, sonuçların ilanı ve kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerinegönderilmesi 14/08/2013
Ayrılış-başlayış işlemlerinin yapılması 14/08/2013 Tarihinden İtibaren
 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar